Projecte Lingüístic

Presentació

Els ciutadans del futur estudiaran, treballaran i viuran en un entorn global. Aquest fet comporta la necessitat de saber expressar-se en llengües estrangeres, i el desenvolupament d’una mentalitat plurilingüe.

El nostre projecte lingüístic reflecteix la realitat lingüística del centre i que defineix clarament el tractament que donem a cadascuna de les llengües. La llengua catalana és la llengua vehicular de tota la comunitat educativa i llengua d’ensenyament-aprenentatge en la majoria de les àrees curriculars dels diferents nivells. L’Escola promou l’aprenentatge de l’anglès i el francès a nivell avançat i la certificació dels aprenentatges lingüístics mitjançant l’obtenció d’exàmens oficials.

Al nostre centre apostem per les llengües estrangeres. L’ensenyament de la llengua anglesa s’inicia a P3. El nostre projecte lingüístic no només contempla l’aprenentatge de la llengua anglesa com a matèria en sí, sinó que, a més a més integra aquesta llengua en altres matèries curriculars com a vehicular, amb l’objectiu que el nostre alumnat estigui en contacte amb l’idioma en un percentatge significatiu del seu horari lectiu.