Projecte Lingüístic

Ll. castellana

L'ensenyament/aprenentatge de la llengua castellana.


 La llengua castellana s’introdueix al primer curs del cicle inicial de l’educació primària a nivell oral per arribar, al final del mateix cicle a transferir al castellà els aprenentatges assolits en la lectura i l’escriptura. La llengua vehicular en les sessions de llengua castellana és el castellà. 

Posem molt d’èmfasi en el vocabulari dels diferents centres d’interès que es treballen a cada curs.

Les estructures lingüístiques comunes es tornen a treballar en llengua castellana, remarcant les aspectes que varien en relació a la llengua catalana.


Distribució horària setmanal de la matèria de llengua castellana i literatura.